Avtorske pravice

Knjižnica lahko evidence knjižničnih zbirk z osnovnimi elementi, ki jih je pripravila za zbirko Memoria scripta Sloveniae, prosto uporablja, medtem ko je popis predmet pogodbe med avtorjem - sodelavcem knjižnice ali zunanjim strokovnjakom - in NUK, po kateri avtor popisa odstopi NUK materialne pravne pravice. Z avtorjevim soglasjem lahko knjižnica informacije, pridobljene pri raziskavi zbirke, uporabi za promocijo svojega gradiva. Pri tem je potrebno navesti, da so bili podatki zbrani v okviru zbirke Memoria scripta Sloveniae.

Knjižnica ali druga ustanova, ki prispeva evidenco knjižničnih zbirk, bo navedena kot sodelavka na projektu. Če je popisovalec zbirke (avtor popisa) zaposlen v ustanovi, katere fond popisuje, je način izvedbe popisa stvar dogovora med avtorjem popisa in institucijo. Ker gre za promocijo institucije in njenih zbirk, pričakujemo, da bodo ustanove avtorje ustrezno podprle.