Periodika v nemškem jeziku, ki je izhajala na slovenskem etničnem ozemlju od 1707 do 1945

Narodna in univerzitetna knjižnica

Periodika v nemškem jeziku, ki je izhajala na slovenskem etničnem ozemlju od 1707 do 1945

Ustanova: Narodna in univerzitetna knjižnica

Zbirka periodike v nemškem jeziku, ki je izhajala na slovenskem etničnem ozemlju od 1707 do 1945 in jo hrani NUK, je nastala v licejski knjižnici in njenih naslednicah.

Glavnina zbirke je danes shranjena v sklopu časopisne čitalnice, del pa je shranjen v glavnem skladišču ter na dislocirani enoti na Leskoškovi in je dostopen v veliki čitalnici. Nekaj starejših publikacij hrani rokopisni oddelek (Wochentliche Ordinari-Laybacher Zeitungen, Wochentliches Kundschaftsblatt). Zbirka obsega periodični tisk, ki je izhajal na območju današnje Slovenije (večinoma v Ljubljani, Mariboru, Celju, na Ptuju, v Krškem, Novem mestu in Kranju), zajema pa tudi tisk, ki je izhajal (večinoma v času druge svetovne vojne) izven matičnih meja Slovenije, na slovenskem etničnem ozemlju (Trst in Celovec). Zbirka šteje skoraj 200 naslovov in približno 1000 vezanih letnikov gradiva, od tega jih je najmanj iz 18. stoletja (okoli 15 vezanih zvezkov), približno 600 iz 19. stoletja in okoli 400 iz 20. stoletja.

Kot je razbrati iz akcesijskih protokolov, so bibliotekarji licejske knjižnice nemške periodične publikacije pridobili bodisi iz zasebnih zbirk (npr. iz zapuščine Jerneja Kopitarja) bodisi z nakupom oz. donacijami (npr. literarni tednik Carniolia za leto 1844 iz dotacij za leto 1843) ali pa jih je knjižnica dobila od deželnega urada, deželne vlade in ministrstev (npr. zbirke zakonov in odlokov za Kranjsko, uradni listi, letna poročila uradov itd.). Po letu 1850 so redki izvodi prišli v zbirko kot dar društev, historičnega, Kmetijske družbe, ki je darovala npr. Mittheilungen der k.k. Landwirtschaft-Gesellschaft in Krain [zabeležka v akcesijskem protokolu ljubljanske študijske knjižnice od 1861 do 1891, vendar publikacija danes v Nuku ni dostopna], večinoma pa se je zbirka dopolnjevala z obveznimi izvodi, ki so jih oddajali tiskarji. V Kleinmayr-Bambergovi tiskarni so tiskali letna poročila gimnazij, raznih društev in časopise Laibacher Zeitung, Blätter aus Krain (1857–1865), Mittheilungen des historischen Vereines für Krain (1846–1868), Laibacher Schulzeitung (1873–1918), Illustriertes Unterhaltungsblatt (1911–1914; tega je Kleinmayer tiskal v sodelovanju z neko stuttgartsko tiskarno), Deutscher Kalender für Krain (1888–1918; zadnja dva letnika so tiskali v Gradcu), pri Blazniku so prihajala izpod preše letna poročila društev (npr. Jahresbericht des Handelsleseanstalt in Laibach, Jahresbericht des Stenographenvereins [oboje zabeleženo v akcesijskem protokolu ljubljanske študijske knjižnice od 1861 do 1891, vendar v Nuku nedostopno], Jahresbericht des Landesmuseums Rudolfinum in Laibach), šolska letna poročila ter časopise Triglav, Zeitschrift für vaterländische Interessen (1865–1870), Carniolo (1908–1909), v Milicevi tiskarni so bili zadolženi za letna poročila filharmonične družbe, ki jih je od osemdesetih let 19. stoletja dalje tiskal Kleinmayr, kočevska Pavličkova tiskarna je tiskala kočevske časopise, med njimi Gottscheer Bote (1904–1919) pa tudi letna poročila kočevske, ljubljanske in kranjske gimnazije, ljubljanske realke in ljubljanske otroške bolnice (Jahresberich des Elisabeth-Kinderspitals), spodnještajerska časopisa Südsteirische Post (1881–1900) ter Südösterreichische Stimmen (1906–1907) so tiskali v Tiskarni sv. Cirila v Mariboru. Po letu 1910 so periodični tiski v nemščini prihajali tudi iz Učiteljske tiskarne, npr. letna poročila nekaterih ljudskih šol in deželna zakonodaja za Kranjsko. Publikacije, ki v evidencah o provenienci do leta 1919 niso zabeležene, so v zbirko verjetno prišle kasneje in niso popisane v inventarju, ki je nastal po požaru Nuka 1944.

Po koncu prve svetovne vojne je bila Državna študijska knjižnica upravičena do prejemanja obveznih izvodov, izdanih na slovenskih tleh, kakor tudi publikacij iz vseh predelov nekdanje Jugoslavije. To se kaže tudi v rasti zbirke nemškega časopisja na slovenskih tleh, saj iz popisov inventarja razberemo, da je na podlagi oddaje obveznih izvodov fond zbirke rasel. Prejemala je mariborske časopise Volksstimme, Marburger Zeitung, celjski časnik Cillier Zeitung, kočevski list Genossenschafter, celovški časopis Klagenfurter Nachrichten (1919–1920), v krškem izhajajoči časnik Vorwärts (1923–1924), kočevski dnevnik Gottscheer Zeitung (1919–1941) ter časopis Gottscheer Kalender (1921–1941).

Iz Kataloga knjig iz likvidacijske mase Komisije za zaplembo imovine upornikov (Arhiv NUK) ni razvidno, da bi knjižnica katero od serijskih publikacij dobila po tej poti, vsekakor pa je fond zbirke po vojni oz. že kmalu po požaru rasel z darovi (prim. Arhiv NUK, Darovi za obnovo Univerzitetne biblioteke v Ljubljani). Med darovalci najdemo Štefana Tausiga (daruje nekaj letnikov Carinthije), Janka Salca (daruje anale kranjske gimnazije), veliko publikacij je leta 1945 daroval tudi Janko Šlebinger, med darovalci pa je še VIII. Oddelek pokrajinske uprave, ki prispeva 1944 npr. Amtliche Nachrichten iz let 1895 do 1922.

Med obveznimi izvodi v Arhivu NUK za čas druge svetovne vojne ni podatkov o oddaji obveznega izvoda nemških periodičnih listov. Kljub temu je v zbirki kar nekaj periodičnih tiskov iz tega obdobja (tržaška lista Adria Illustrierte in Deutsche Adria-Zeitung, ki sta izhajala 1944–1945, blejski Verordnungs- und Amtsblatt (1941–1945), v Kranju tiskani Karawanken Bote (1941–1945) itd.).

Vsebino zbirke lahko razdelimo na naslednje podskupine: 1) časniki ter tedensko in mesečno časopisje; 2) strokovni listi in revije; 3) šolska letna poročila; 4) letna poročila društev in ustanov; 5) uradne objave in 6) razglasi in objave med drugo vojno. Redkosti iz zbirke sodijo v prvo skupino (prvi nemški časnik na slovenskem etničnem ozemlju Wochentliche Ordinari-Laybacher Zeitungen; 1707–1709; prvi ljubljanski tednik Wochentliches Kundschaftsblatt des Herzogthum Krain (1775–1776); Wochentlicher Auszug von Zeitungen, predhodnik »Laibacherice« iz leta 1783). Laibacher Zeitung danes v zbirki predstavlja osrednji del gradiva, kar 248 vezanih izvodov (okoli 110 popolnih letnikov) je v celoti digitaliziranih in za vedenje o slovenski preteklosti izjemnega pomena, tako za zgodovinarje kot germaniste in tudi številne druge raziskovalce. Za vedenje o kranjski preteklosti ter za primerjalne študije je časnik, shranjen v Ljubljani, neprecenljive vrednosti. Ravno tako redstavljajo bogat vir za slovensko kulturno zgodovino, čeprav pisani v nemškem jeziku tudi vsi ostali časopisi, na podlagi katerih lahko rekonstruiramo dogodke iz preteklosti in ovrednotimo stanje duha tedanjega časa (podrobnejši pregled časopisja je predstavljen v člankih in monografijah, ki so nastali na osnovi zbirke). Med časopisi naletimo tudi na nekaj listov, ki so jih natisnili v Ljubljani, a niso izhajali niti leto dni, npr. Der Neue Post-Merkur iz leta 1828, Von Pol zu Pol, internationale Revue für das geistige Leben aller Nationen (1884) ali pa Quadero-Journal (1895).

Med strokovnimi časopisi velja navesti že omenjeno glasilo historičnega (izhaja 1846–1868) in muzejskega društva (Mitteilungen des Musealvereins für Krain; 1889–1907), Mitteilungen des Krainisch-küstenländischen Forstvereines; 1878–1914), glasilo čebelarjev Die Krainer Biene; 1873–1875. Šolska letna poročila se nanašajo predvsem na ljubljanske šole in so izjemnega pomena za preučevanje zgodovine šolstva na Slovenskem. Letna poročila društev so anali, ki odslikavajo kulturno-zgodovinsko sliko tedanjega časa (npr. Jahresbericht des Landesmuseums Rudolfinum; 1909–1912), med uradnimi objavami pa so v zbirki večinoma deželni zakoni, ki se nanašajo na Kranjsko (Landes-Gesetz und Regierungs-Blatt für das Kronland Krain (1849–1852), Landesgesetz-Blatt für das Herzogthums Krain (1870–1918) itd.), saj so npr. Štajerske izdajali v Gradcu. Med drugo svetovno vojno je izhajalo nekaj nemških listov predvsem propagandne narave, od katerih jih je nekaj shranjenih v zbirki.

Viri:

- Arhiv NUK, Accessions-Protokol angefangen 1835, beendet mit 1860.

- Arhiv NUK, Accessions-Protokol der Studienbibliothek in Laibach von 1861 bis 1891.

- Arhiv NUK, Accessions-Protokol der Studienbibliothek in Laibach von 1891 bis 1909

- Arhiv NUK, Nakupi, dokupi, dolžnostni izvodi (1896–1919).

- Arhiv NUK, Dolžnostni izvodi II (2, 1942–1946).

- Inventar NUK: 1926 do jan. 1944: signature 42.000–48.000 (požgane, Abecedni imenski katalog NUK). 3. zvezki.

- Arhiv NUK (Leskoškova), Katalog knjig iz likvidacijske mase Komisije za zaplembo imovine upornikov.

- Arhiv NUK (Leskoškova), Darovi za obnovo univerzitetne biblioteke v Ljubljani.

- Listkovni katalogi v časopisni čitalnici.

- Najstarejši listkovni katalog NUK (rokopisni oddelek).Literatura:

SAGL, Hermann, LANG, Ladislavus. Verzeichnis österreichischer Zeitungen 1800–1945. Wien: Österreichische Nationalbibliothek 1993.

BERČIČ, Branko. Avstrijska bibliotečna instrukcija iz leta 1778 in ljubljanska licejska knjižnica. Raziskovanje kulturne ustvarjalnosti na Slovenskem. Šumijev zbornik (ur. Jadranka Šumi). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1999, str. 281–289.

KODRIČ-DAČIĆ, Eva. Obvezni izvod na slovenskem ozemlju (1807–1945). Knjižnica,1994, let. 38, št. 1-2, str. 7–22.

KODRIČ-DAČIĆ, Eva. Matija Čop in njegov prispevek k slovenskemu bibliotekarstvu. Knjižnica,1997, let. 41, št. 2-3, str. 17–31.

KODRIČ-DAČIĆ, Eva. Federalni zbirni center in njegov prispevek k dopolnitvi fondov Narodne in univerzitetne knjižnice. Knjižnica, 2000 let. 44, št. 4, str. 51–63.

KODRIČ-DAČIĆ, Eva. Oblikovanje izhodišč za izgradnjo fondov v javnih (znanstvenih) knjižnicah na Slovenskem : doktorska disertacija. Ljubljana: [E. Kodrič-Dačić], 2001.Glej tudi seznam prispevkov, nastalih na podlagi gradiva iz zbirke.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa