Neslovenski učbeniki za osnovne šole

Narodna in univerzitetna knjižnica

Neslovenski učbeniki za osnovne šole

Ustanova: Narodna in univerzitetna knjižnica

Po drugi svetovni vojni je Narodna in univerzitetna knjižnica na podlagi Odloka o obveznem dostavljanju tiskovin na ozemlju Jugoslavije (1945) pričela prejemati po en izvod časnikov, časopisov, knjig, brošur, muzikalij itd. s celotne Jugoslavije. Leta 1953 je izšla Uredba o obveznem pošiljanju tiskov, Temeljni zakon o pošiljanju tiskov določenim zavodom pa je bil sprejet leta 1965.

Na podlagi zgoraj navedenih zakonskih aktov je NUK med drugim prejemal po en izvod vsakega osnovnošolskega učbenika, ki je bil natisnjen na ozemlju Jugoslavije. Učbeniki so se sprva postavljali v veliko skladišče, po ustanovitvi zbirke drobnega tiska v začetku 60. let 20. stoletja, pa so jih vključevali v fond zbirke. Njen prvi skrbnik je bil Janez Sešek, za zbirko so kasneje skrbeli še Matjaž Musek, Dunja Kalčič, Tatjana Šporar in Veronika Potočnik (Zbornik Narodne in univerzitetne knjižnice, 1974; Petdeset let Narodne in univerzitetne knjižnice, 1996).Danes zbirka stoji v dislociranem skladišču NUK, na 234 policah, ki si žal ne sledijo tekoče, temveč je vmes tudi drugo PKG gradivo. Večina učbenikov je izšla po letu 1963, nekaj učbenikov pa je izšlo še v 50. letih 20. stoletja. Zadnji učbeniki v zbirki so izšli leta 1993. Gradivo je pretežno v srbohrvaškem, hrvaškem, srbskem, makedonskem, albanskem in madžarskem jeziku. Učbeniki za učenje tujih jezikov so v nemščini, angleščini, ruščini, italijanščini, francoščini in španščini. V zbirki prevladujejo leposlovne čitanke s klasičnimi deli, prilagojenimi osnovnošolskemu branju. Poleg njih zbirko sestavljajo tudi osnovnošolska berila, učbeniki za učenje jugoslovanskih jezikov, učbeniki za matematiko, fiziko, kemijo, biologijo, družbeno vzgojo, zemljepis, zgodovino, gospodinjstvo, tehniko in glasbeno vzgojo. Nekaj je tudi učbenikov za učenje varne vožnje in preverjanje znanja cestnoprometnih predpisov.

Za zbirko je značilno ponavljanje posameznih naslovov. Številni učbeniki so bili ponatisnjeni vsako leto ali celo večkrat v enem letu. Pogosto je isti učbenik izšel v različnih jugoslovanskih jezikih hkrati, ali pa sta izšli dve verziji enega naslova – ena v latinici, druga v cirilici.

Na 174 policah (vsaka meri 95 cm) je postavljenih približno 17.000 enot neslovenskih učbenikov za osnovne šole. Skupaj je postavljeno gradivo vseh formatov, zato se pojavljajo poškodbe pri učbenikih večjega formata. Vsaka od enot na 172 policah je inventarizirana, popisana v listkovnem katalogu in opremljena s signaturo v obliki npr. PKG 1/102. Gradivo je postavljeno po numerus currens. Učbeniki na eni od 174 polic niso popisani, na drugi polici pa je gradivo namesto s signaturo označeno z inventarno številko in postavljeno po zaporedju inventarnih številk. Gradivo na teh policah je izhajalo od leta 1959 do 1993.

Na 24 policah, postavljenih nekaj regalov stran od omenjenih 174 polic, je prbližno 5600 enot, ki nimajo signature, temveč so postavljene po inventarni številki. Ta je v obliki npr. OS 1428/1970, pri čemer prvi dve, črkovni oznaki, pomenita način nabave, prva številka pomeni zaporedje v letu inventarizacije, ki ga označuje druga številka. Skupaj je postavljeno gradivo vseh formatov, zato se tudi tu pojavljajo poškodbe pri učbenikih večjega formata. Gradivo na teh policah je bilo inventarizirano med leti 1964 in 1972. V listkovnem katalogu to gradivo ni popisano.

Na 27 policah je gradivo označeno z inventarnimi številkami in postavljeno po abecednem redu priimkov avtorjev. Gre za 1100 enot gradiva, ki niso popisane v listkovnem katalogu. Učbeniki znotraj vsake posamezne črke so z vrvjo povezani v snop, kar je glavni razlog za poškodbe tega gradiva.

Na zadnjih 9 policah je prbližno 1400 enot gradiva, postavljenega po šolskih predmetih, ki jih pokrivajo učbeniki. Tudi to gradivo je označeno z inventarnimi številkami in ni bilo vključeno v listkovni katalog.

Pogojno bi lahko v zbirko vključili tudi učbenike za učenje tujih jezikov, ki niso izšli na področju Jugoslavije (angleški, francoski, španski, portugalski, arabski jeziki). Okoli 200 enot gradiva je postavljenih na dveh policah in označenih s signaturo PKG XVI. Gradivo je inventarizirano, ni pa vključeno v listkovni katalog. Gradivo je v latinici, razen 7 enot, ki so v arabski pisavi.

Listkovni katalog je shranjen v glavnem skladišču NUK, na Turjaški 1. Večina gradiva iz zbirke je sicer inventarizirana, a inventarne knjige žal ni mogoče najti.Zbirka je pomembna predvsem za raziskovalce s področja pedagogike, zgodovine in družboslovja. Prvi lahko z raziskovanjem zbirke analizirajo in primerjajo učne programe posameznih republik Jugoslavije, učne metode, zgodovino šolstva ipd. Zgodovinarji pogosto analizirajo učbenike in raziskujejo, kako se v njih opisujejo posamezni zgodovinski dogodki. Raziskovalci s področja družboslovja lahko skozi učbenike analizirajo razlage posameznih ideologij in družbenih pojavov. Ekspertne študije učbenikov so v zadnjem času zelo pogoste.

Zbirka neslovenskih učbenikov za osnovne šole, ki jo hrani NUK, do sedaj ni bila predmet raziskav, prav tako strokovni ali znanstveni prispevki na osnovi gradiva iz zbirke še niso bili objavljeni. Razlogi so predvsem v tem, da so z obstojem zbirke raziskovalci slabo seznanjeni. Ravno zaradi omenjenih razlogov je ta primerna za nove raziskave, tudi na mednarodni ravni.Viri:

Odlok o obveznem dostavljanju tiskovin na ozemlju Jugoslavije. V: Uradni list demokratične federativne Jugoslavije,1945, let. 1, št. 52.Petdeset let Narodne in univerzitetne knjižnice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1996.Temeljni zakon o pošiljanju tiskov določenim zavodom. V: Uradni list socialistične federativne republike Jugoslavije, 1965, let. 21, št. 13.Uredba o obveznem pošiljanju tiskov.V: Uradni list federativne ljudske republike Jugoslavije, 1953, let. 9, št. 27.Zapisi za prihodnost: 190 let obveznega izvoda tiska na Slovenskem. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997.Zbornik Narodne in univerzitetne knjižnice. Let. 1. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1974.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa