Stripi z območja nekdanje Jugoslavije (1925-1993)

Narodna in univerzitetna knjižnica

Stripi z območja nekdanje Jugoslavije (1925-1993)

Ustanova: Narodna in univerzitetna knjižnica

Stripi po definiciji združujejo besedilo in sliko - zgodba je prikazana z zaporedjem slik in navadno besedilom v oblačkih. Predstavljajo specifično obliko množične komunikacije, zgodovino (popularne, mladinske, alternativne) kulture in umetnosti ter socializacijsko-izobraževalnega pripomočka itn. Objavlja se jih kot samostojne zaključene in nezaključene serijske publikacije, pasice v časopisju in samostojne monografije ter albume. Nastajati so začeli konec 19. stoletja. Med prve prave stripe uvrščajo tiste, ki so nastali v začetku 20. stoletja; za prvi jugoslovanski strip velja S. M. Golovčenkov »Maks i Maksič« (Kopriva, Zagreb, 1925), za začetnika slovenskega stripa pa Milko Bambiča s slikanico Bu-ci-bu iz leta 1927 (Naš glas, Trst). Sprva so bili stripi obravnavani kot šund literatura, tj. literatura brez ali z nizko umetniško vrednostjo, kar je povzročilo njihovo manjšo dosegljivost, zlasti v fondih splošnih knjižnic. Stripoteke kot gradivo z dodano izobraževalno vrednostjo so knjižnice začele uvajati šele v 80. letih 20. stoletja.

Stripi s področja republik in pokrajin nekdanje Jugoslavije iz obdobja 1925-1993 so se v NUK praviloma začeli zbirati s prejemanjem obveznega izvoda, ki ga je med obema vojnama za serijske publikacije z območja SHS urejal Zakon o tisku (1925), in ga za vse tiskovine na področju Jugoslavije uvedla Uredba o obveznem pošiljanju tiskanih stvari iz leta 1945, kasneje pa še uredba iz leta 1953. Do konca petdesetih let je NUK prevzemal tudi zaplenjeno gradivo v času in po 2. svetovni vojni. Sledila sta še dva zakona o obveznem pošiljanju tiskov v letu 1972 (dopolnitve 1986) in 1993, ko se je ukinilo pošiljanje in dobivanje izvodov iz bivših jugoslovanskih republik. Leta 1972 je bil sprejet t. i. davek na šund (Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu), s katerim je bila obdavčena vsa trivialna literatura.

Stripi iz nekdanje Jugoslavije stojijo na treh različnih oddelkih NUK, in sicer v Zbirki EU, vladnih, nevladnih in uradnih publikacij ter posebnega knjižničnega gradiva (PKG), v temeljni zbirki monografskih publikacij in v Zbirki serijskih publikacij. Za glavnino zbirke, ki predstavlja samostojne stripovske serijske publikacije iz obdobje od 1936 do 1993, skrbijo na oddelku PKG. Gradivo stoji v zaprtem skladišču PKG na Leskoškovi 12, 1000 Ljubljana.

Zbirka drobnega tiska (kasneje PKG), ki je poleg drobnega tiska zbirala tudi netipično knjižnično gradivo, je bila ustanovljena leta 1977. V ta fond so med drugim uvrščali stripe z območja nekdanje Jugoslavije, ki so bili postavljeni skupaj s t. i. roto literaturo po sistemu numerus currens s signaturo »PKG II/XXX«. Predvidevamo, da so starejše stripe, izdane od leta 1977, postopa preusmerjali oziroma presignirali iz drugih oddelkov oziroma zbirk (npr. v letnem poročilu NUK za leto 1978 je navedeno, da so obdelali 473 kosov stripa in podobne literature). Ohranila se je delno popolna kartoteka Roto literature in stripov s kratkim bibliografskim opisom in zalogo. Iz enot popisa je razvidno, da je bil del gradiva inventariziran po sistemu obveznega izvoda (OS XXX/LETO, OH XXX/LETO, OM XXX/LETO). Ker je bila v času pričujočega popisa postavitev razdrta, so bili stripi v letu 2009 ločeni od roto literature in organizirani ter popisani na novno. Zbiranje stripov z območja nekdanje Jugoslavije se je v okviru PKG in v Nuku nasploh zaključilo z osamosvojitvijo Slovenije. Stripi, ki sodijo v zbirko slovenike, v Nuku stojijo v temeljni knjižnični zbirki (monografije) in v Zbirki serijskih publikacij.

Zbirka stripov v PKG zajema 120 naslovov in 3896 enot serijskih publikacij, ki so bili v letu 2009 postavljeni po lastnem sistemu signatur (po numerus currens), izdelan je bil kratki bibliografski opis in popisana zaloga (glej datoteko STRIPI_JUGOSLAVIKA_NUK-ZA_OBJAVO-20091231.xls, delovni list PKG-STRIPI-YU-SER-SG-jun09). Zbirka v PKG zajema še 25 naslovov monografij (stripov albumov), ki so vpisane v vzajemni katalog COBISS (glej delovni list PKG-STRIPI-YU-MON-AU-jun09). Zbirka v PKG je nepopolna, vendar bi bilo mogoče natančnejšo oceno podati le na podlagi poglobljene primerjave s strokovno literaturo in Bibliografijo roto-štampe i stripova (Beograd: JBI, 1973-).

Glavnino zbirke v PKG predstavljajo stripi iz obdobja od 1960 do 1988 v srbskem in hrvaškem jeziku, ki so jih večinoma izdajali Dečje novine (Gornji Milanovac), Dnevnik (Novi Sad), Vjesnik (Zagreb), Marketprint - Forum (Novi Sad) v črno-beli in barvnih izdajah. Večino gradiva predstavljajo prevodi naslovov iz stripovske popularne kulture (ameriško, italijansko, francosko območje), ki so bili objavljeni v stripovskih serijah (nezaključene zbirke, npr. Lunov magnus strip, Eks almanah, Stripoteka, Mikijev almanah, Marvel itn.). Po vsebini prevladujejo pustolovski, stripi o Divjem zahodu, otroški, fantastični (superherojski) ter zgodovinski stripi (npr. Tarzan, Zagor, Alan Ford, Fantom, Mandrak, Popaj, Asteriks, Walt Disneyevi junaki idr.). Zasledimo še živalske, detektivske, športne, vojne, erotične stripe, literarne klasike v stripu idr. Zbirka zajema tudi izvirne stripe takratnih »jugoslovanskih« avtorjev (tekst in risba). Po vsebini so posebej zanimivi tudi t. i. »partizanski stripi«, zlasti v seriji Kuriri, Nikad robom in Mirko i Slavko. Zbirka zajema tudi nekaj naslovov t. i. alternativnih stripov (npr. Gavran). Najstarejši strip v zbirki je Zabavnik: ilustrovana zabavna revija u stripu (Beograd: Mika Miš, 1936-1941) z razmeroma popolno zalogo (1936-1941, 69 št.). Iz t. i. zlate dobe izdajanja stripa na jugoslovanskem območju zasledimo Mikijevo carstvo (Beograd: Ignjačević, M. C., 1939-1941, zaloga 1940-1941). Drugih stripov iz časa med obema vojnama ni. Iz povojnega obdobja pa je zanimiv Majin strip, ki ga je izdajal Organizator - ekonomski servis iz Ljubljane (1960-1961).

V rednem fondu oziroma temeljni knjižnični zbirki NUK smo v letu 2009 izsledili 78 naslovov stripov objavljenih kot monografije, njihovi zapisi v COBISS-u so bili ustrezno dopolnjeni. Večino gradiva je izšlo v osemdesetih letih 20. stoletje. in so prevodi tujih stripovskih avtorjev, npr. P. Thivollier z bibličnimi zgodbami. V zbirki je le nekaj izvirno »jugoslovanskih« avtorjev, npr. zbrana dela in albumi hrvaškega striparja A. Maurovića (glej delovni list MON-SKL-YU-STRIPI-dec09).

V Zbirki serijskih publikacij smo se osredotočili na iskanje le nekaj starejših revij in časopisja, ki so objavljali stripe ali stripovske pasice do šestdesetih let 20. stoletja. Izbranih je bilo 39 naslovov, med katerimi so tudi prvi jugoslovanski strip Golovčenkov Maks i Maksič iz leta 1925 in Strip (dodatek Panorame), ki je bil objavljen leta 1935 v slovenščini. Iz obdobja med obema vojnama so v zbirki še sledeči naslovi: Mika Miš (z zalogo 1936-1941), Veseli četvrtak (1932-1933), Politikin zabavnik (od 1939-), Crveni vrabac (1936-), Tarcan (1938), Vesele novine (1923-) itn. Gre zlasti za prevode ameriške stripovske kulture za otroke in mladino. Za nekaj naslov kot je npr. Paja Patak, Mickey strip-Oko idr. je bilo ugotovljeno, da jih je NUK dobil, a gradivo še ni dosegljivo, ker je del fonda, ki ga še obdelujejo (glej delovni list SER-ZBIRKA-IZBOR-YU-STRIP-dec09).

Velika večina naslovov iz zbirke v slovenskih knjižnicah ni dostopnih, v Nuku pa so omejeni na čitalniško uporabo. Tudi njihova najdljivost je otežena zato, ker niso vneseni v katalog oziroma so zapisi v COBISS-u pomanjkljivi (zlasti jim manjka koda za strip). Glede na medijske odzive bi bili stripi s področja bivše Jugoslavije zanimivi stripovski skupnosti in širši javnosti, posebej pa raziskovalcem s področij medijskih študijev, zgodovine, sociologije kulture, umetnostne zgodovine itn.). Digitalizacije stripov v knjižnicah skorajda ni zaslediti; takšen projekt bi predstavljal pomembno vsebinsko in tehnološko novost.Viri in literatura (izbor):Draginčić, S. in Zupan, Z. Istorija jugoslovenskog stripa. 1. Novi Sad: Forum – Marketprint, 1986.

Praznik, D. Strip v splošni knjižnici: diplomsko delo. Ljubljana: D. Praznik, 2004.

Sitar, I. Zgodovina slovenskega stripa 1927-2007. Ljubljana: Umco, 2007.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa