Knjižnica Frančiškanskega samostana Kamnik

Frančiškanski samostan Kamnik

Knjižnica Frančiškanskega samostana Kamnik

Ustanova: Frančiškanski samostan Kamnik

V muzejskem delu knjižnice se nahaja samo gradivo, ki je izšlo do leta 1800 in obsega okrog 7.000 enot. Zastopana so vsa področja teologije, od biblije, del cerkvenih očetov, sholastične in spekulativne teologije, pridig in dogmatike, veliko je tudi filozofskih, matematičnih, medicinskih in pravniških del, sicer neenakomerno porazdeljenih, iz obdobja pred letom 1760 pa vse do leta 1800. Najobsežnejše je zastopana pridigarska literatura v latinščini, nemščini in italijanščini. Med avtorji srečamo znanega Abrahama a Sancta Clara, od slovenskih pa Janeza Svetokriškega s prvim delom njegovih pridig Sacrum Promptuarium (Venetis, 1691). Med biblijami je najbolj markantna Lutrova Biblija iz leta 1556 s številnimi vpisi. Znamenita je popolna Dalmatinova Biblija, saj vsebuje tudi Dalmatinov predgovor, ki so ga v času protireformacije morali odstraniti iz knjige. Posebno redek tisk je Pentatevh, ki ga je leta 1578 v Ljubljani natisnil Janž Mandelc. To je bil neke vrste preizkus za objavo celotne slovenske biblije, vendar zaradi izgona tiskarja ni mogla iziti. Znanih je samo šest izvodov tega dela.

Zanimiv je Bellarminov slovenski katekizem (Labaci ok. 1728, vezan skupaj z latinskim besedilom). Bogato je zastopana domoznanska oziroma zgodovinska literatura, npr. Valvasorjeva Die Ehre des Herzogthums Crain, hranijo tudi deli Janeza Ludvika Schönlebna Carniola antiqua et nova, in Janeza Gregorja Dolničarja (Thalnitscher) Epitome chronologica. Medicina zajema mnoga alkimistična dela avtorjev, kot so: Gasparus Bauhinus, Levinus Lemnius, Gasparus Scottus, Georg Ernest Stahl, Daniel Stolclus, Daniel Millius, Mediolanus idr. S humanističnega področja sta ohranjena Calepinova sedemjezična slovarja iz let 1673 in 1708 ter Megiserjev štirijezični slovar iz leta 1774. Ohranjeni so tudi učbeniki za učenje francoščine, italijanščine in španščine. Od fizikalnih del omenimo Newtonovo Optiko v latinskem prevodu (Gradec 1747).

Med rokopisi je zanimiv nemški Diarium Janeza Krstnika Skerpina, ki vsebuje 260 oštevilčenih strani s podrobnimi opisi zanimivosti s potovanja. Nekaj je fragmentov rokopisov, npr. gregorijanski liturgični del kantuarja z nevmami iz 13. stoletja. Posebnost je glagolski zapis v takratnem slovenskem jeziku na platnicah knjige Quarta pars sume revendissimi in Christo d(omini) Antonini archie(pisco)pi florent(ini). Zapisal ga je neki plebanus Mihev, pobegli protestantski duhovnik iz Roča v Istri leta 1575. Zanimiv je tudi rokopisni slovenski šolski katekizem avguštinca Modesta Schreya iz leta 1819, ki ga je cenzura zavrnila in ni dovolila natisa zaradi močne socialne note.

Večina del je v latinščini in nemščini, nekaj v italijanskem, posamezna dela v francoskem in španskem jeziku ter samo dva tiska v slovenščini. V knjižnici hranijo tudi 21 inkunabul, od teh pet ni vpisanih v slovenski register inkunabul.Postavitev fonda

Gradivo je postavljeno v dveh sobah in razdeljeno po skupinah, ločeno po formatih. Folianti so postavljeni v prvi, obokani sobi, drugi formati pa v drugi sobi. Inkunabule so postavljene posebej v zaščitenih vitrinah. Knjižnica p. Stanislava Škrabca, ki je nekaj časa živel v samostanu, je prav tako postavljena v drugi sobi kot corpus separatum in vsebuje približno 200 enot, zlasti s področja jezikoslovja.

Pri današnji postavitvi gradiva, ki jo je izvedel Jaro Dolar, je upoštevana razdelitev po konceptu inventarne knjige iz leta 1760, ki je zasnovana kot katalog s 14 strokovnimi skupinami. Gradivo je razdeljeno na foliante in ostale formate, znotraj formata pa na strokovne skupine od I do XIV. Nekaj v katalog vpisanih knjig, manjka, precej knjig pa v katalogu ni vpisanih. Ker so v stari katalog po letu 1760 prenehali vpisovati, je nevpisano gradivo postavljeno za vpisanim. Knjige so na hrbtih označene z rimskimi številkami skupin, v katere sodijo, dodana je še začetna črka priimka avtorja. Nekaj knjig je neoznačenih, vendar z vlepljenim ekslibrisom (Conventus PP. Franciscanorum Camnicii) ali vsaj z vpisom Conventus Camnicensis f. Minor Reform. kot oznako lastništva. Večina vpisov je starejših od leta 1760, ko je bil katalog (inventarna knjiga) postavljen. Postavitev gradiva ni vedno dosledna.Katalogi

Inventarna knjiga iz leta 1760 (Catalogus librorum in quatuordecim Classes distributorum Bibliotheca et Conventus pp. Franciscanorum Lithopoli conscriptus Anno MDCCLX), je zasnovana kot katalog, vezana je v knjigi velikosti 53,5 x 39 cm in vsebuje 142 oštevilčenih strani in en dodan list. Vse strani v katalogu niso popisane, izpuščene prazne strani so bile namenjene za kasnejše vpise. Gradivo je razdeljeno na 14 strokovnih skupin, znotraj skupine pa po formatih. Ponekod ni navedbe avtorja, naslovi so skrajšani. Po letu 1760 novosti niso več vpisovali. Strokovne skupine so naslednje:

I – Biblia sacra et Interpretes;

II – Sancti alique Patres;

III – Theologi, Scholastici Speculativi et Morales;

IV – Praedicatores, Materia praedicabilis et Catechetici;

V – Polemici et Dogmatici;

VI – Mystici et Ascetae;

VII – Vita Jesu, Beatae, Beatorum et Venerabillium Servorum Dei ac Exempla;

VIII – Jus, Concillia, Bullaria, Ritualla, Rubricae;

IX – Historia, Politica, Cosmographia, Topographia, Geographia, Cronologia, Critica;

X – Philosophia, Mathesis, Meteorologia, Arithmetica etc.;

XI – Rhetores, Poetae, Humanistae, Dictionaria;

XI – Medicina, Chirurgia, Anatomia, Botanica etc;

XIII – Vita, Regula, Privilegia, Ascesis et Virtutes Regularium;

XIV – Miscelanei.

Ohranjen je tudi abecedni imenski katalog iz leta 1860, vendar je nepregleden in neuporaben za iskanje gradiva.

Postavitveni katalog iz leta 1995, na listkih, napisan s pisalnim strojem, vsebuje skrajšan bibliografski opis, signatura in oznaka formata pa sta dopisani na roko s svinčnikom.Možnosti uporabe: Muzejska knjižnica, po dogovoru z upraviteljem možnost ogleda organiziranih skupin.Napotki za obiskovalce: Potrebna je predhodna najava.Viri:

AČKO, France. Gregorijanski liturgični rokopis v kamniški knjižnici. Poročila slovenske frančiškanske provincije Svetega Križa. 18 (1982), št. 2, str. 37–38.

DOLAR, Jaro. Knjižnica frančiškanskega samostana v Kamniku. V: 500 let frančiškani v Kamniku : zbornik referatov zgodovinskega simpozija 1992. Kamnik : Kulturni center, 1993.

BAHOR, Stanislav. Skriti knjižni zakladi : pisna dediščina samostanskih in cerkvenih knjižnic v Sloveniji. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica : Tuma, 2009.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa