Inkunabule

Narodna in univerzitetna knjižnica, Zbirka rokopisov in redkih stikov
Zbiratelj:
Licejska knjižnica, Narodna in univerzitetna knjižnica
Čas nastanka:
Zbirka je začela nastajati že v prvem obdobju delovanja Licejske knjižnice.
Število enot:
510
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
inkunabule
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica, Zbirka rokopisov in redkih stikov
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Objavljeni prispevki o zbirki

BERČIČ, Branko. Tiskarstvo na Slovenskem : zgodovinski oris. Ljubljana: Odbor za proslavo 100-letnice grafične organizacije na Slovenskem, 1968.

BERČIČ, Branko. Inkunabule. V: Zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1982.

GSPAN, Alfonz, BADALIĆ, Josip. Inkunabule v Sloveniji. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1957.

KOCIJANČIČ, Gorazd. Biblije na Slovenskem. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1996.

RUPERT, Marijan. Inkunabule.V: Zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2003.

RUPERT, Marijan. Ut pictura poesis: magistrska naloga. Ljubljana: [Marijan Rupert], 2000.

SIMONITI, Primož. Humanizem na Slovenskem in slovenski humanisti do srede XVI. stoletja : (prispevki za oris njihovega kulturnozgodovinskega pomena). Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1978.

SIMONITI, Primož. Med humanisti in starimi knjigami. V Ljubljani: Slovenska matica, 2007.VIGNJEVIČ, Tomislav. Iz zibelke tiskarstva : ilustracije v inkunabulah : Narodna galerija, 25. september - 18. november 2001. Ljubljana: Narodna galerija: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2001.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa