Kopitarjeva 'bibliothecula'

Narodna in univerzitetna knjižnica
Zbiratelj:
Jernej Kopitar
Čas nastanka:
l. 1808
Število enot:
2066
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
inkunabule
rokopisi, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Objavljeni prispevki o zbirki

Kunšič, I. Kopitarjeva knjižnica. V: Ljubljanski zvon, 1898, let. 18, št. 8, str. 510-511.

Il'inskij, G.A. Rukopisi Kopitara u ljubljanskoj Licejskoj bibliotekě. V: Izvestije Otdeljenje russkago jazyka i slovesnosti Imperatorskoj Akademij Nauk. Sanktpeterburg , 1904, t. IX, kn. 1 str. 247-272.

Glonar, Jože. Kopitarjev "Briefjournal" 1816-18429 V: Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 1938, 19, št. 3-4, str 142-150.

Mošin, Vladimir. Kopitarjeva zbirka slovanskih rokopisov in Zoisov fragment iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani = La collection des manuscrits slaves de Kopitar et le fragment cyrillique de Zois de la Bibliothèque nationale et universitaire de Ljubljana. Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Lukan, Walter. Kopitars Privatbibliothek. V: Österreichische Osthefte, 1994, let. 36, št. 3, str. 589-705.

Lukan, Walter. Jernej Kopitar (1780-1844) in evropska znanost v zrcalu njegove zasebne knjižnice : vodnik po razstavi : Mestna galerija, Ljubljana, 13. januar - 31. marec 2000 / Bartholomäus Kopitar (1780-1844) und die europäische Wissenschaft im Spiegel seiner Privatbibliothek. Führer durch die Ausstellung. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2000.

Lukan, Walter. Zasebna knjižnica Jerneja Kopitarja - zrcalo njegovega dela in njegovih znanstvenih povezav (s katalogom - natančnim popisom posameznih enot - Kopitarjeve knjižnice; izid: predvidoma 2012) (v pripravi).

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa