Zemljevidi

Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska in slikovna zbirka
Zbiratelj:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Čas nastanka:
1945
Število enot:
14000
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
zemljevidi (izrisani ročno), starejši od 50 let
kartografsko gradivo, starejše od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska in slikovna zbirka
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Prispevki, nastali na podlagi gradiva iz zbirke

1. BOHINEC, Valter. Slovenske dežele na zemljevidih od 16. do 18. stoletja. Ljubljana : Cankarjeva založba, Trubarjev antikvariat, 1969.

2. BOHINEC, Valter. Peter Kozler in prvi zemljevid slovenskega ozemlja. Ljubljana : Cankarjeva založba, Trst : Založništvo tržaškega tiska, Celovec : Drava, 1975.

3. Ilustrirana zgodovina Slovencev. Ljubljana : Mladinska knjiga, 1999. (Knjižnica Encikolepedije Slovenije).

4. LONGYKA, Igor. Zemljevid Podonavja iz 17. stoletja. V: Gea, maj 2006, let. 16, št. 5, str. 18-20.

5. MIŠKOVIĆ, Veselin. Naša beseda in zemljevidi slovenskega ozemlja : [vodnik po razstavi : Ljubljana, Razstavna dvorana NUK, 20. maj - 30. junij 1997]. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997.

6. MIŠKOVIĆ, Veselin. Baročna kartografija in grafika na Kranjskem v 18. stoletju : [katalog razstave]. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2003.

7. ORTELIUS, Abraham. Theatrum orbis terrarum. Ljubljana : Slovenska knjiga, 1998. (Monumenta slovenica ; 8).

8. Peter Kozler in prvi zemljevid slovenskega ozemlja : »Po hribih, po dolih razširjen njih rod« : [Muzej Kočevje, februar – maj 1996]. Kočevje : Muzej, 1996.

9. RADOVAN, Dalibor, ŠOLAR, Renata. Internetna predstavitev najpomembnejših starih kart Narodne in univerzitetne knjižnice. V: Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2003-2004. Ljubljana : Založba ZRC, 2004, str. 151-156.

10. ROJC, Branko. Kartografsko delo Janeza Vajkarda Valvasorja. V: Valvasorjev zbornik : referati s simpozija v Ljubljani 1989. Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti : Odbor za proslavo 300-letnice izida Valvasorjeve Slave, 1990, str. 165-180.

11. SIMONITI, Primož. Med knjigami iz stare gornjegrajske knjižnice. V: Zbornik Narodne in univerzitetne knjižnice : I. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1974, str. 17-48.

12. Slovenska zgodovina v besedi in sliki. Ekskluzivna izdaja knjižnega kluba Svet knjige. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2003.

13. ŠOLAR, Renata. Digitalno kartografsko gradivo, nov izziv kartografskih zbirk. V: Knjižnica, 2003, let. 47, št. 4, str. 7-22.

14. ŠOLAR, Renata. Projekt digitalizacije starih karata slovenskog prostora - u suradnji bibliotekarstvo i geodezija. V: Kartografija i geoinformacije, 2004, št. 3, str. 61-66.

15. ŠOLAR, Renata. Digitalni katalog izabranih zemljovida kartografske zbirke Narodne i sveučilišne knjižnice, Ljubljana : doktorska disertacija. Ljubljana : [R. Šolar], 2006.

16. VOBOVNIK-AVSENAK, Metka. Slovensko in jugoslovansko ozemlje na zemljevidih v kartografski zbirki NUK v Ljubljani : (v okviru razvoja kartografije do leta 1750) : naloga za specialistični izpit (tipkopis). Ljubljana, 1976.

17. VOBOVNIK-AVSENAK, Metka. Jugoslovansko ozemlje na kartah iz prve polovice 18. Stoletja v zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice. V: Zbornik Narodne in univerzitetne knjižnice : II. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1978, str. 100-116.

18. VOBOVNIK-AVSENAK, Metka. Kartografsko in slikovno gradivo. V: Zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1982, str. 77-88.

19. VOBOVNIK-AVSENAK, Metka. Kartografija 16. stoletja in prikaz slovenskega ozemlja. V: 16. stoletje, burno obdobje slovenske prebuje : (ob razstavi izbranega knjižničnega gradiva). Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1984, str. 61-74. (Zbornik Narodne in univerzitetne knjižnice, 3).

20. VOBOVNIK-AVSENAK, Metka. Slovenske dežele na starih zemljevidih Narodne in univerzitetne knjižnice : (do sredine 18. stoletja). V: Slovenci v svetu : slikovite predstavitve slovenskih dežel in sveta na starih zemljevidih. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1986, str. 9-29.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa