Zoisova zbirka

Narodna in univerzitetna knjižnica
Zbiratelj:
Žiga Zois baron Edelstein
Čas nastanka:
1765–1780
Število enot:
ok. 5000
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
slikovno gradivo
tiski, starejši od 50 let
fotografije, starejše od 50 let
inkunabule
rokopisi, starejši od 50 let
kartografsko gradivo, starejše od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška
1000 Ljubljana

Prispevki, nastali na podlagi gradiva iz zbirke

Bonazza, S. Sigmund Zois als übersetzer von Pavle Solarić. Münchner Zeitschrift für Balkankunde, 1991, 7–8, str. 55–74.

Božič, D. Žiga Zois, somecen Blochovega monumentalnega dela o ribah. Večer, 12. 12. 2009, str. 29.

Gspan, A. Tri nova Zoisova slovenska pesemska besedila. Slavistična revija, 1969, 18, št. 2, str. 119–181.

Kos, J. Tipološke značilnosti slovenskega razsvetljenstva v evropskem kontekstu. V: Obdobje razsvetljenstva v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, 1979, str. 27–36. Obdobja, 1.

Kos, J. Primerjalna zgodovina slovenske literature. 1. izdaja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1987.

Pogačnik, J. Jernej Kopitar. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1977. Znameniti Slovenci.

Prijatelj, I. Slovenščina pod Napoleonom. Veda, 1911, I, str. 27–42, 125–137, 223–237, 320–336, 417–435, 584–600.

Vidmar, L. Zois in Horacij. V: Liturgia – theologia prima: zbornik ob osemdesetletnici profesorja Marijana Smolika, 2008, str. 447–463.

Vidmar, L. Zoisova literarna republika: vloga pisma v narodnih prerodih Slovencev in Slovanov. Ljubljana: Založba ZRC, 2010. Studia litteraria.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa