Kopitarjeva 'bibliothecula'

Narodna in univerzitetna knjižnica
Zbiratelj:
Jernej Kopitar
Čas nastanka:
l. 1808
Število enot:
2066
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
inkunabule
rokopisi, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Prispevki, nastali na podlagi gradiva iz zbirke

Jagić, Vatroslav. Slavica der Laibacher Lycealbibliothek. V: Anzeiger der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Classe XXVII, 1896, No. I-XXVII, str. 122-134.

Pinter, L. Die Absendung des Codex Suprasliensis aus Laibach nach Wien im Jahre 1850. V: Archiv für slavische Philologie, 1911, XXXII str. 622-625.

Rajko Nahtigal, Rajko. Kopitarjev lastnoročni pripis na Cvetni triod iz leta 1563.V: Slovenski jezik, 1941, let. IV, str. 173-174.

GSPAN, Alfonz, BADALIĆ, Josip. Inkunabule v Sloveniji. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1957.).

Badalić, Josip. Jugoslavica usque ad annum MDC. Bibliographie der südslawischen Frühdrucke. Aureliae Aquensis : Heitz, 1959.

Berčič, Branko. Mittelatlterliche Handschriften der National- und Universitätsbibliothek in Ljubljana. München : V. Trofenik, 1965.

Berčič, Branko. Slovenska beseda in slovenski reformacijski avtorji v tiskih 16. stoletja. V: 16. stoletje, burno obdobje slovenske prebuje : (ob razstavi izbranega knjižničnega gradiva) Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1984, str. 13-41.

Toporišič, Jože. Spremna beseda h Kopitarjevemu Cločevemu glagolitu. V: Jerneja Kopitarja Glagolita Clozianus - Cločev glagolit. Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 1995, str. 87-93.

Biblije na Slovenskem : Narodna galerija, Ljubljana, 19. september 1996-5. januar 1997. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1996.

Peyfuss, Max Demeter. "Protopiria" lui Cavalioti - un exemplar necunoscut. V: Sud-Est, 1998, v. 9, 3 (33) 3, str. 42-47.

Glavan, Mihael. Prve slovenske knjige : slovenski reformacijski tiski v izvirnikih in v ponatisih: ob 450. obletnici prve slovenske knjige : razstavni katalog : Galerija Cankarjevega doma, 23. november 2000 - 2. januar 2001. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2000.

Lukan, Walter. "Le čevlje sodi naj Kopitar!" - in Penzelnovega Horacija!. V: Melikov zbornik : Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU 2001, str. 431-440.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa