Razglednice slovenskih in jugoslovanskih krajev (od konca 19. st.-)

Narodna in univerzitetna knjižnica
Zbiratelj:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Čas nastanka:
1945
Število enot:
53.100 (ocena)
Vrsta gradiva:
slikovno gradivo
razglednice, starejše od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Slika zbiratelja


Narodna in univerzitetna knjižnica


Velika čitalnica

Predstavitev zbiratelja

Oktobra 1945 je v Narodni in univeriztetni knjižnici (NUK) bil ustanovljen Grafični in kartografski oddelek. Oddelek je z rednim delom začel marca 1948 pod vodstvom geografa in bibliotekarja dr. Valterja Bohinca, ki je zbirko vodil do leta 1966. Nasledila ga je prof. Metka Vobovnik Avsenak, vodja zbirke do leta 1994. Med leti 1994 in 1996 je bil v. d. vodje zbirke Veselin Mišković. Od leta 1996 zbirko vodi dr. Renata Šolar.

Dejavnosti zbirke so da zbira, strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in daje v uporabo temeljno nacionalno zbirko kartografskega in slikovnega gradiva, opravlja informacijske, referalne in edukacijske dejavnosti, sodeluje pri sestavi slovenske nacionalne bibliografije za kartografsko in slikovno gradivo in sodeluje pri oblikovanju Digitalne knjižnice Slovenije.

Kartografsko gradivo v zbirki zajema vse vrste zemljevidov (pregledne, tematske in topografske), pomorske karte, načrte mest in krajev, geografske, zgodovinske in etnografske atlase ter globuse.

Slikovno gradivo obsega originalno in reproducirano grafiko, umetniške reprodukcije v listih, mapah in albumih brez obsežnejšega besedila, fotografije, slovenske plakate, stenske ilustrirane koledarje, razglednice, portrete pomembnih osebnosti, spominske albume, ekslibrise, vedute mest in pokrajin, umetniške voščilnice in podobice.

V prvih letih delovanja je oddelek prevzel večino kartografskega in slikovnega gradiva iz obstoječega knjižnega fonda Nuka ter gradivo iz Federalnega zbirnega centra, ki je v knjižnico prišlo po letu 1945.

Od samega začetka delovanja se zbirka dopolnjuje z obveznim izvodom, darovi, nakupi in zamenami.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa