Neslovenski učbeniki za osnovne šole

Narodna in univerzitetna knjižnica
Zbiratelj:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Čas nastanka:
1963
Število enot:
okoli 25.000
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Slika zbiratelja


Velika čitalnica


Narodna in univerzitetna knjižnica

Predstavitev zbiratelja

Zgodovina Narodne in univerzitetne knjižnice je neločljivo povezana z Licejsko knjižnico. Njen nastanek je povezan z odlokom cesarice Marije Terezije iz leta 1774, s katerim je 637 knjig, ki so bile rešene ob požaru razpuščenega jezuitskega kolegija v Ljubljani, namenila za splošno uporabo knjižnici, ustanovljeni pri ljubljanskem liceju.

Licejska knjižnica je že leta 1807 dobila pravico prejemanja obveznega izvoda vseh tiskov z območja dežele Kranjske, med francosko zasedbo pa s celotnega upravnega območja Ilirskih provinc. Po ukinitvi ljubljanskega liceja leta 1850, je knjižnica postala deželna Študijska knjižnica.

Po koncu prve svetovne vojne je 1919. leta s preimenovanjem v Državno študijsko knjižnico postala osrednja knjižnica za vso Slovenijo s pravico do prejemanja obveznega izvoda tiskov s tega območja, ko pa je 1921. leta postala Državna biblioteka, so v njen fond začeli pritekati še obvezni izvodi iz vseh predelov nekdanje Jugoslavije.

Ob ustanovitvi prve slovenske univerze v Ljubljani leta 1919 je knjižnica prevzela še funkcije in naloge centralne univerzitetne knjižnice. Naziv Univerzitetna knjižnica v Ljubljani si je knjižnica pridobila leta 1938 na osnovi Zakona o univerzah in Splošne univerzitetne odredbe.

V zgradbo na Turjaški ulici se je knjižnica vselila spomladi, leta 1941. Po osvoboditvi (leta 1945) je bil univerzitetni knjižnici priznan tudi pravni status slovenske nacionalne knjižnice in znova spremenjen naziv, postala je Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani.Povzeto po: Narodna in univerzitetna knjižnica. (1998-2009)[online]. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. [citirano 30.6.2009]. Dostopno na spletnem naslovu: .

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa