Stripi z območja nekdanje Jugoslavije (1925-1993)

Narodna in univerzitetna knjižnica
Zbiratelj:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Čas nastanka:
Obsega gradivo od leta 1925; zbirka PKG obstaja od leta 1977
Število enot:
262 naslovov (PKG, Zbirka serijskih publikacij, redni fond)
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
slikovno gradivo
tiski, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Slika zbiratelja


Narodna in univerzitetna knjižnica


Velika čitalnica

Predstavitev zbiratelja

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) je javni zavod. Ustanovitelj knjižnice je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa opravlja Vlada Republike Slovenije. NUK je slovenska nacionalna knjižnica, univerzitetna knjižnica Univerze v Ljubljani, center za razvoj slovenskih knjižnic in osrednja znanstvena knjižnica v Sloveniji. Je tudi nacionalna depozitarna organizacija za obvezni izvod publikacij (slovenika). Organizacijsko je NUK razdeljen na šest enot, v okviru katerih delujejo službe, oddelki in centri.

NUK je bil ustanovljen 1774. Po koncu prve svetovne vojne je 1919. leta s preimenovanjem v Državno študijsko knjižnico postala osrednja knjižnica za vso Slovenijo s pravico do prejemanja obveznega izvoda tiskov s tega območja, ko pa je leta 1921 postala Državna biblioteka, so v njen fond začeli pritekati še obvezni izvodi iz vseh predelov nekdanje Jugoslavije. Ob ustanovitvi prve slovenske univerze v Ljubljani 1919 je knjižnica prevzela še funkcije in naloge centralne univerzitetne knjižnice, ostala pa prostorsko utesnjena v zasilno adaptiranih prostorih gimnazije ob Poljanski cesti. V novo stavbo, zgrajeno po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika, se je knjižnica vselila spomladi leta 1941. Naziv Univerzitetna biblioteka v Ljubljani je pridobila leta 1938. Leta 1945 je bil univerzitetni knjižnici priznan tudi pravni status slovenske nacionalne knjižnice in znova spremenjen njen naziv, postala je Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je NUK dobil še dodatne naloge in pristojnosti, ki so jih prej opravljale zvezne institucije bivše Jugoslavije. Ustanovil je državne agencije za mednarodno bibliografsko kontrolo publikacij in začel izvajati še druge naloge t. i. državne knjižnice. Leta 2003 je postal pridružena članica Univerze v Ljubljani s pogodbeno določenimi dejavnostmi in storitvami, ki jih opravlja za potrebe izobraževalne, znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti Univerze ter njenega knjižničnega sistema.Vir:Letno poročilo NUK 2007 [online].[Citirano 4.7.2009]. Dostopno na spletnem naslovu: .

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa