Kotnikova zapuščina

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Zbiratelj:
dr. Franc Kotnik
Čas nastanka:
okoli 1920
Število enot:
cca. 2823 enot
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
slikovno gradivo
tiski, starejši od 50 let
fotografije, starejše od 50 let
rokopisi, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem

Slika zbiratelja


Portret dr. Franca Kotnika

Predstavitev zbiratelja

DR. FRANC KOTNIK (1882–1955)

Slavist in etnolog iz Mežiške doline je s svojim ustvarjalnim delom stopil v slovenski kulturni in znanstveni prostor v prvi polovici 20. stoletja. Je ena izmed najpomembnejših kulturnozgodovinskih osebnosti Koroške. Njegovo delo, predvsem znanstveno in strokovno, je vsestransko.

Kotnikova zapuščina predstavlja zametke domoznanstva v Koroški osrednji knjižnici.

1882

Rodil se je 20. novembra pri Župancu na Dobrijah.

1889–1893

Obiskoval je nemško ljudsko šolo.

1894–1902

Hodil je na nemško gimnazijo v Celovcu.

1902

Po maturi je opravljal enoletno vojaško službo v Ljubljani.

1903–1907

Vpisal se je na graško univerzo in študiral slavistiko.

1908–1919

Pridobil je naslov doktorja filoloških znanosti in nastopil državno službo kot pripravnik na celovški gimnaziji, kjer je kasneje postal profesor.

1911–1917

Deloval je kot odbornik časopisa Mir in Časopisa za zgodovino in narodopisje.

1915

Vpoklican je bil k vojakom in je služil v Galiciji in na koroško-italijanski fronti.

1919

Postal je vodja nastajajoče nove gimnazije in učiteljišča v Velikovcu.

1920

Po plebiscitu je odšel na Ptuj, kjer je dobil profesuro na realni gimnaziji. Posvetil se je raziskovanju ljudskega življenja v okolici Ptuja, glavnina njegovega dela pa je ostala zvesta koroški kulturi.

1924

Napisal je Storije I, Koroške narodne pripovedke in pravljice.

1927

Z novo upravno ureditvijo Slovenije je postal prosvetni inšpektor v Mariboru.

1929–1933

Opravljal je službo prosvetnega inšpektorja pri banovinski upravi v Ljubljani.

1933

Bil je upokojen iz političnih razlogov in postal ravnatelj Mohorjeve družbe in njene tiskarne v Celju.

1943

Med drugo svetovno vojno se je umaknil v Ljubljano in napisal življenjepis Jerneja Mozgana in delo Slovenske starosvetnosti.

1955

Umrl je 6. februarja v Celju.Dela:

Kotnik, France. Storije I, Koroške narodne pripovedke in pravljice. Na Prevaljah : Družba sv. Mohorja,1924.Kotnik, France. Slovenske starosvetnosti: nekaj zapiskov, orisov in razprav. Ljubljana : Svet, 1943.Kotnik, France. Pregled slovenskega narodopisja. V: Narodopisje Slovencev I. Ljubljana : Klas, 1944.Kotnik, France. Naši bukovniki, ljudski pevci in godci. V: Narodopisje Slovencev II. Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1952, str. 86-102.Kotnik, France. Verske ljudske igre. V: Narodopisje Slovencev II. Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1952, str. 103-121.Viri:Slovenski biografski leksikon. V Ljubljani : Zadružna gospodarska banka,1925-1932, str. 537-538.Kotnikov zbornik: narodni zapiski z Gorenjegrajskega in Kozjanskega. Celje : Mestni muzej v Celju, 1956.Moličnik, Matej. Ob stoletnici rojstva dr. Franca Kotnika. V: Mohorjev koledar. Celje : Mohorjeva družba, 1982, str. 82.Enciklopedija Slovenije.5: Kari-Krei. Ljubljana : Mladinska knjiga, 1991, str. 336.Slovenska književnost. Ljubljana : Cankarjeva založba, 1996, str. 219.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa