Zoisova zbirka

Narodna in univerzitetna knjižnica
Zbiratelj:
Žiga Zois baron Edelstein
Čas nastanka:
1765–1780
Število enot:
ok. 5000
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
slikovno gradivo
tiski, starejši od 50 let
fotografije, starejše od 50 let
inkunabule
rokopisi, starejši od 50 let
kartografsko gradivo, starejše od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška
1000 Ljubljana

Slika zbiratelja


Baron Žiga Zois v svoji knjižnici ob koncu življenja. Litografija po risbi Josepha Lanzedellyja st. iz leta 1820 (SAZU).

Predstavitev zbiratelja

Žiga Zois baron Edelstein (1747–1819) se je rodil v trgovski družini italijanskega porekla, ki ji je bil leta 1760 podeljen baronat. V letih 1761–1765 se je izobraževal v škofovskem kolegiju v Reggiu nell’Emilia, nato študiral naravoslovje v Ljubljani. Leta 1779 je prepotoval Evropo, naslednje leto pa je zbolel za protinom. Od očeta Michelangela Zoisa je po letu 1768 postopno prevzemal trgovsko družbo, verigo rudnikov in železarn na Gorenjskem ter več posesti na Kranjskem. V svoje industrijske obrate je vpeljeval tehnične novosti in lastne izume. Vse življenje je gmotno podpiral širšo družino, javne ustanove in reveže. Ukvarjal se je z mineralogijo, geologijo, metalurgijo, pa tudi zoologijo in botaniko. Dopisoval si je z vodilnimi evropskimi naravoslovci (Werner, Jordan, Mohs, Schreibers), ki jih je oskrboval s primerki kamnin, živali in rastlin iz slovenskih dežel. V ta namen je omogočil več raziskav, npr. geološke odprave v Julijske Alpe.

Po ustalitvi v Ljubljani leta 1780 je okoli sebe zbral najpomembnejše slovenske znanstvenike, pesnike in pisatelje (t. i. Zoisov krog). Kot velikodušni mecen in vneti mentor je bil štiri desetletja središče slovenskega razsvetljenstva in kulturnega nacionalizma. Jurija Japlja in Blaža Kumerdeja je spodbujal pri slovaropisnem in slovničarskem delu. Antona Tomaža Linharta je usmeril v slovensko dramatiko in zgodovinopisje, Valentinu Vodniku pa svetoval pri pesnjenju, publicistiki in sestavljanju slovarja. Izobrazil je slavista Jerneja Kopitarja, ga poslal leta 1808 študirat na Dunaj ter mu zagotovil napredovanje v družbi in znanosti. Usmerjal, korigiral in financiral je Kopitarjevo Grammatik der Slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark (1808). Tudi sam je zlagal slovenske pesmi in se ukvarjal s slavistiko.

Literatura:

Kacin, M. Žiga Zois in italijanska kultura. Ljubljana: Založba ZRC, 2001.

Kidrič, F. Zgodovina slovenskega slovstva: od začetkov do Zoisove smrti. Ljubljana: Slovenska matica, 1929–1938.

Kos, J. Primerjalna zgodovina slovenske literature. 1. izdaja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1987.

Vidmar, L. Zoisova literarna republika: vloga pisma v narodnih prerodih Slovencev in Slovanov. Ljubljana: Založba ZRC, 2010. Studia litteraria.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa